School Details

BBMP - Schools

# AC No. Ward No. Part No. School Name Kannada School Name English Action
1 151 99 1 ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 HAL EAST PRIMARY GIRLS HIGH SCHOOL CENTRAL TOWN SHIP ROOM NO-1
2 151 99 2 ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಈಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 HAL EAST PRIMARY GIRLS HIGH SCHOOL CENTRAL TOWN SHIP ROOM NO-2
3 151 99 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ವಿಭೂತಿಪುರ GOVT JUNIOR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1
4 151 99 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವಿಭೂತಿಪುರ GOVT JUNIOR PRIMARY SCHOOL ROOM NO -2
5 151 99 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 .ಅನ್ನಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯ GOVT JUNIOR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1
6 151 99 6 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 .ಅನ್ನಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯ GOVT JUNIOR PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2
7 151 99 7 ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಚರ್ಚ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ವಿನಾಯಕ ನಗರ KMP CHRUCH SCHOOL VINAYAKA NAGAR ROOM NO-1
8 151 99 8 ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಚರ್ಚ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವಿನಾಯಕ ನಗರ KMP CHRUCH SCHOOL VINAYAKA NAGAR ROOM NO-2
9 151 99 9 ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಚರ್ಚ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ವಿನಾಯಕ ನಗರ KMP CHRUCH SCHOOL VINAYAKA NAGAR ROOM NO-3
10 151 99 10 ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಚರ್ಚ್‌ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ವಿನಾಯಕ ನಗರ KMP CHRUCH SCHOOL VINAYAKA NAGAR ROOM NO-4
11 151 99 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ವಿಮಾನಪುರ (ಜಗದೀಶ ನಗರ) GOVT KANNADA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1
12 151 99 12 ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವಿಮಾನಪುರ (ಜಗದೀಶ ನಗರ) GOVT KANNADA PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2
13 151 99 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 .ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರ (ಜಗದೀಶ ನಗರ) GOVT JUNIOR KANNADA PARIMARY SCHOOL OLD BUILDING JAGADISH NAGAR ROOM NO-2
14 151 99 14 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 .ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರ (ಜಗದೀಶ ನಗರ) GOVT JUNIOR KANNADA PARIMARY SCHOOL OLD BUILDING JAGADISH NAGAR ROOM NO-1
15 151 99 15 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 .ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರ (ಜಗದೀಶ ನಗರ) GOVT JUNIOR KANNADA PARIMARY SCHOOL OLD BUILDING JAGADISH NAGAR ROOM NO-3
16 151 99 16 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 JUNIOR TELUGU PRIMARY SCHOOL NELLORE PURAM ROOM NO-1
17 151 99 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ನೆಲ್ಲೂರು ಪುರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 JUNIOR TELUGU PRIMARY SCHOOL NELLORE PURAM ROOM NO-2
18 151 99 18 ಸೇಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ವಿಮಾನಪುರ SCARED HEART PRIMARY SCHOOL ROOM NO-1 .VIMANAPURA
19 151 99 19 ಸೇಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವಿಮಾನಪುರ SCARED HEART PRIMARY SCHOOL ROOM NO-2 .VIMANAPURA
20 151 99 20 ಸೇಕ್ರೇಡ್ ಹಾರ್ಟ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ವಿಮಾನಪುರ SCARED HEART PRIMARY SCHOOL ROOM NO-3 .VIMANAPURA
21 151 99 21 ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌ HAL WEST PRIMARY SCHOOL VIMANAPURA ROOM NO-1
22 151 99 22 ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌ HAL WEST PRIMARY SCHOOL VIMANAPURA ROOM NO-2
23 151 99 23 ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌ HAL WEST PRIMARY SCHOOL VIMANAPURA ROOM NO-3
24 151 99 24 ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌ HAL WEST PRIMARY SCHOOL VIMANAPURA ROOM NO-4
25 151 99 25 ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌ HAL WEST PRIMARY SCHOOL VIMANAPURA ROOM NO-5
26 151 99 26 ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ವೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌ HAL WEST PRIMARY SCHOOL VIMANAPURA ROOM NO-6
27 151 99 27 ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ವಿಮಾನಪುರ KARILEE NILAYAM ENGLISH SCHOOL ROOM NO-1
28 151 99 28 ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವಿಮಾನಪುರ KARILEE NILAYAM ENGLISH SCHOOL ROOM NO-2
29 151 99 29 ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ವಿಮಾನಪುರ KARILEE NILAYAM ENGLISH SCHOOL ROOM NO-3
30 151 99 30 ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ವಿಮಾನಪುರ KARILEE NILAYAM ENGLISH SCHOOL ROOM NO-4
31 151 99 31 ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ವಿಮಾನಪುರ KARILEE NILAYAM ENGLISH SCHOOL ROOM NO-5
32 151 99 32 ಕೈರಾಳಿ ನಿಲಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ವಿಮಾನಪುರ KARILEE NILAYAM ENGLISH SCHOOL ROOM NO-6
33 151 99 33 ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 .ರಮೇಶನಗರ BHARATHIYA GARMINA MAHILA MANDLI SCHOOL .RAMESH NAGAR ROOM NO-1
34 151 99 34 ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 .ರಮೇಶನಗರ BHARATHIYA GARMINA MAHILA MANDLI SCHOOL .RAMESH NAGAR ROOM NO-2
35 151 99 35 ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 .ರಮೇಶನಗರ BHARATHIYA GARMINA MAHILA MANDLI SCHOOL .RAMESH NAGAR ROOM NO-3
36 151 99 36 ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌ HAL EAST PRIMARY GIRLS HIGH SCHOOL CENTRAL TOWN SHIP ROOM NO-3
37 151 99 37 ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌ HAL EAST PRIMARY GIRLS HIGH SCHOOL CENTRAL TOWN SHIP ROOM NO-4
38 151 99 38 ಹೆಚ್‌ ಎ ಎಲ್‌ ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಶಿಪ್‌ HAL EAST PRIMARY GIRLS HIGH SCHOOL CENTRAL TOWN SHIP ROOM NO-5
39 151 99 39 ಹೆಚ್ ಎಎಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.01 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿಮನಪುರ HAL HIGH SCHOOL CENTRAL TOWN SHIP VIMAAPURA ROOM NO-1
40 151 99 40 ಹೆಚ್ ಎಎಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.02 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿಮನಪುರ HAL HIGH SCHOOL CENTRAL TOWN SHIP VIMAAPURA ROOM NO-2
41 151 99 41 ಹೆಚ್ ಎಎಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.03 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿಮನಪುರ HAL HIGH SCHOOL CENTRAL TOWN SHIP VIMAAPURA ROOM NO-3
42 151 99 42 ಹೆಚ್ ಎಎಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.04 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿಮನಪುರ HAL HIGH SCHOOL CENTRAL TOWN SHIP VIMAAPURA ROOM NO-4