School Details

BBMP - Schools

# AC No. Ward No. Part No. School Name Kannada School Name English Action
1 151 59 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ01. ತ್ರೀವೇಣಿನಗರ Govt Model Primary School RoomNo01 Triveni Nagar
2 151 59 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ02. ತ್ರೀವೇಣಿನಗರ Govt Model Primary School RoomNo02 Triveni Nagar
3 151 59 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ03. ತ್ರೀವೇಣಿನಗರ Govt Higher Primary School Triveninagara Room No03
4 151 59 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ04. ತ್ರೀವೇಣಿನಗರ Govt Higher Primary School Room No 04Thriveni Nagar
5 151 59 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ05. ತ್ರೀವೇಣಿನಗರ Govt Higher Primary School Room No 05 Thriveni Nagar
6 151 59 6 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ06. ತ್ರೀವೇಣಿನಗರ Govt Higher Primary School Room No 06 Thriveni Nagar
7 151 59 7 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ07. ತ್ರೀವೇಣಿನಗರ Govt Higher Primary School Room No 07 Thriveni Nagar
8 151 59 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ08. ತ್ರೀವೇಣಿನಗರ Samudaya Bhavana Nursery SchoolRoom No08 Thriveni Nagar
9 151 59 9 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ01 .ದೇವಸಂದ್ರ Bharathiya Vidyanikethana primary School Room No01 Devasandra
10 151 59 10 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ02 .ದೇವಸಂದ್ರ Bharathiya Vidyanikethana primary School Room No02 Devasandra
11 151 59 11 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ03 .ದೇವಸಂದ್ರ Bharathi Vidyanikethana Primary School Room No3 Devasandra
12 151 59 12 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04 .ದೇವಸಂದ್ರ Bharathi Vidyanikethana primary School Room No04 Devasandra
13 151 59 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 .ದೇವಸಂದ್ರ Govt Urdu School Room No 1 Devasandra
14 151 59 14 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05 .ದೇವಸಂದ್ರ. Bharathiya Vidyaniketana primary School and college New Building Room No-05 Devasandra
15 151 59 15 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ06 .ದೇವಸಂದ್ರ. Bharathiya Vidyaniketana primary School college New Building Room No 06 Devasandra
16 151 59 16 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ07 .ದೇವಸಂದ್ರ. Bharathiya Vidyanikethana primary School and college New Building Room No 07 Devasandra
17 151 59 17 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ08 .ದೇವಸಂದ್ರ. Bharathiya Vidyanikethana Primary School and College New Building Room No 08 Devasandra
18 151 59 18 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ09 .ದೇವಸಂದ್ರ. Bharathiya Vidyanikethana Primary School and college New Building Room No 09 Devasandra
19 151 59 19 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ10 .ದೇವಸಂದ್ರ. Bharathiya vidyanikethan primary school and college new buildiny room no 10 devasandra
20 151 59 20 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ11 .ದೇವಸಂದ್ರ. Bharathiya Vidyanikethana primary School and college Room No 11 .New Building .Devasandra
21 151 59 21 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ12 .ದೇವಸಂದ್ರ. Bharathiya Vidyanikethana primary School and college Room No 12 new Building Devasandra
22 151 59 22 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ13 .ದೇವಸಂದ್ರ. Bharathi Vidyanikethana primary School and college Room No 13 new Building Devasandra
23 151 59 23 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ1 . ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ. Govt Higher Primary School Room no 1 B Narayanapura
24 151 59 24 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ2 . ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ. Govt Higher Primary School Room 2 B Narayanapura
25 151 59 25 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 3 . ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ. Govt Higher Primary School Room No3 B Narayanapura
26 151 59 26 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 4 . ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ. Govt Higher Primary School Room No 4 B Narayanapura
27 151 59 27 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 5. ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ. Govt Higher Primary SchoolRoom No5 B Narayanapura
28 151 59 28 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 2. ಸಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ. Govt Lower Primary School Room No2 .Singaiahna Palya
29 151 59 29 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 3. ಸಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ. Govt Lower Primary School Room No3 Singaiahna Palya
30 151 59 30 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 4. ಸಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ. Govt Lower Primary School Room No04 Singaiahana Palya
31 151 59 31 ಹೋಲಿ ವಿಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 1 .ಅನುಗ್ರಹ ಬಡಾವಣೆ ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ HOLY VISION ENGLISH SCHOOL Room No1 .Anugraha Layout .B Narayanapura
32 151 59 32 ಹೋಲಿ ವಿಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 2 .ಅನುಗ್ರಹ ಬಡಾವಣೆ ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ HOLY VISION ENGLISH SCHOOL Room No2 .Anugraha Layout .B Narayanapura
33 151 59 33 ಹೋಲಿ ವಿಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 3 .ಅನುಗ್ರಹ ಬಡಾವಣೆ ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ HOLY VISION ENGLISH SCHOOL Room No3 .Anugraha Layout .B Narayanapura
34 151 59 34 ಮಹದೇವಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 1 MAHADEVAPURA GOVT SCHOOL. Room No1 .
35 151 59 35 ಮಹದೇವಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 2 MAHADEVAPURA GOVT SCHOOL Room No2 .
36 151 59 36 ಮಹದೇವಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 3 MAHADEVAPURA GOVT SCHOOL Room No3 .
37 151 59 37 ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 1 .ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ PRAGATHI PUBLIC SCHOOL. Room No1 .B Narayanapura
38 151 59 38 ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 2 .ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ PRAGATHI PUBLIC SCHOOL Room No2 .B Narayanapura
39 151 59 39 ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 3 .ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ PRAGATHI PUBLIC SCHOOL. Room No3.B Narayanapura
40 151 59 40 ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 4 .ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ PRAGATHI PUBLIC SCHOOL Room No4.B Narayanapura
41 151 59 41 ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 5 .ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ PRAGATHI PUBLIC SCHOOL Room No5 .B Narayanapura
42 151 59 42 ಪ್ರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂ 6 .ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ PRAGATHI PUBLIC SCHOOL Room No5 .B Narayanapura