School Details

BBMP - Schools

# AC No. Ward No. Part No. School Name Kannada School Name English Action
1 151 57 1 ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.1 ಸಣ್ಣತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ St Theresa Kannada Higher Primary School Room No.1 Sannathammana Halli
2 151 57 2 ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.2 ಸಣ್ಣತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ St Theresa Kannada Higher Primary School Room No.02 Sannathammana Halli
3 151 57 3 ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.3 ಸಣ್ಣತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ St Theresa Kannada Higher Primary School Room.No.03 Sannathammana Halli
4 151 57 4 ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.4 ಸಣ್ಣತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ St Theresa Kannada Higher Primary School Room.No.4 Sannathammana Halli
5 151 57 5 ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.5 ಸಣ್ಣತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ St Theresa Kannada Primary School Room.No.5 Sannathammana Halli
6 151 57 6 ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.6 ಸಣ್ಣತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ St Theresa Kannada Higher Primary School Room.No.06 Sannathammana Halli
7 151 57 7 ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.7 .ಸಣ್ಣತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ St Theresa Kannada Primary School Room.No .07 Sannathammana Halli
8 151 57 8 ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.8 .ಸಣ್ಣತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ St Theresa Kannada Higher Primary School Room.No.08 Sannathammana Halli
9 151 57 9 ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.9 ಸಣ್ಣತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ St Theresa Kannada Higher Primary School Room.No.09 Sannathammana Halli
10 151 57 10 ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ಸಣ್ಣತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ St Theresa English Primary School Room No.01 Sannathammana Halli
11 151 57 11 ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ಸಣ್ಣತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ St Theresa English Primary School Room No.02 Sannathammana Halli
12 151 57 12 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು -೪೯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-೧ GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL MEDAHALLI .K R PURAM BANGALORE-49ROOM NO-1
13 151 57 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು -೪೯ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-೨ GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL MEDAHALLI .K R PURAM BANGALORE-49ROOM NO-2
14 151 57 14 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು -೪೯ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-೩ GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL MEDAHALLI .K R PURAM BANGALORE-49ROOM NO-3
15 151 57 15 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು -೪೯ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-೪ GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL MEDAHALLI .K R PURAM BANGALORE-49 ROOM NO-4
16 151 57 16 ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು -೪೯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-೧ B B M P HELP CENTER MEDAHALLI .K R PURAM BANGALORE-49 ROOM NO-1
17 151 57 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ Govt Lower Primary School Room No.1 Bhattarahalli
18 151 57 18 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02 ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ Govt Lower Primary School Room No.2 Bhattarahalli
19 151 57 19 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03 ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ Govt Lower Primary School Room No.3 Bhattarahalli
20 151 57 20 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04 ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ Govt Lower Primary School Room No.4 Bhattarahalli
21 151 57 21 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ Govt Lower Primary School(New building) Room No.1 Bhattarahalli
22 151 57 22 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ Govt Lower Primary School(New building) Room No.2 Bhattarahalli
23 151 57 23 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03 ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ Govt Lower Primary School(New Building) Room No.03 Bhattarahalli
24 151 57 24 ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ Don Basco Shishuvihara .Room No.1 Bhattarahalli
25 151 57 25 ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ಶಾಲೆ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ New Anganavadi Kendra Room No-1 .Near play ground Bhattarahalli
26 151 57 26 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04 .ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ Govt Higher Primary School(New Building) Room No.04 Bhattarahalli
27 151 57 27 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ಕೆ.ಆರ್ .ಪುರ Govt. First Grade College Room.No.1 K R Pura
28 151 57 28 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01. ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 01 K.R.Pura
29 151 57 29 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 02 K.R.Pura
30 151 57 30 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 03 K.R.Pura
31 151 57 31 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 04 K.R.Pura
32 151 57 32 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 05 K.R.Pura
33 151 57 33 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 06 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 06 K.R.Pura
34 151 57 34 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 07 K.R.Pura
35 151 57 35 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 08 K.R.Pura
36 151 57 36 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 09 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 09 K.R.Pura
37 151 57 37 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ(ಹಳೇ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Old BEO Office) Room No 01 K.R.Pura
38 151 57 38 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ10 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 10 K.R.Pura
39 151 57 39 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ11ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 11 K.R.Pura
40 151 57 40 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ12 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 12 K.R.Pura
41 151 57 41 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ13 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ Karnataka Public School (Govt PU College) Room No 13 K.R.Pura
42 151 57 42 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 02 ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರ Govt. First Grade College Room No- 02 K R Pura
43 151 57 43 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 03 ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರ Govt. First Grade College Room No- 03 K R Pura
44 151 57 44 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04 ಕೆ ಆರ್‌ ಪುರ Govt. First Grade College Room No-04 K R Pura
45 151 57 45 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಹಳೇ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.02 ಕೆ ಆರ್ ಪುರ Karnataka Pulblic School (Old BEO OFFICE) Room No 02 K.R.Pura