School Details

BBMP - Schools

# AC No. Ward No. Part No. School Name Kannada School Name English Action
1 151 56 1 ಕ್ರೈಸ್ತ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ .ಆದಿತ್ಯ ಲೇಔಟ್ .ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Christ the King School .Adithya L/o .Kowdenahalli .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-1
2 151 56 2 ಕ್ರೈಸ್ತ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ .ಆದಿತ್ಯ ಲೇಔಟ್ .ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Christ the King School .Adithya L/o .Kowdenahalli .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-2
3 151 56 3 ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 St Anthony Primary School .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-1
4 151 56 4 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋನಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಎಂ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.9 St.Antony English School R.M.Nagar Bangalore-560016 Room No.9
5 151 56 5 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋನಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಆರ್.ಎಂ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.10 St.Antony English School R.M.Nagar Bangalore-560016 Room No.10
6 151 56 6 ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 St Anthony Primary School .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-2
7 151 56 7 ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 St Anthony Primary School .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-3
8 151 56 8 ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 St Anthony Primary School .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-4
9 151 56 9 ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 St Anthony Primary School .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-5
10 151 56 10 ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 St Anthony Primary School .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-6
11 151 56 11 ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7 St Anthony Primary School .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-7
12 151 56 12 ಸೆಂಟ್ ಆಂಥೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8 St Anthony Primary School .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-8
13 151 56 13 ಕ್ರೈಸ್ತ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ .ಆದಿತ್ಯ ಲೇಔಟ್ .ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 Christ the King School .Adithya L/o .Kowdenahalli .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-5
14 151 56 14 ಸೆಂಟ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಪಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ಆರ್.ಎಂ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 St German Excellent High School .Papamma Layout R.M.Nagar Main road Bangalore-560016 Room No.1
15 151 56 15 ಸೆಂಟ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಪಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ಆರ್.ಎಂ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 St German Excellent High School .Papamma Layout R.M.Nagar Main road Bangalore-560016 Room No.2
16 151 56 16 ಸೆಂಟ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಪಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ಆರ್.ಎಂ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ನಂ.3 St German Excellent High School .Papamma Layout R.M.Nagar Main road Bangalore-560016 Room No.3
17 151 56 17 ಸೆಂಟ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಪಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ಆರ್.ಎಂ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ನಂ.4 St German Excellent High School .Papamma Layout R.M.Nagar Main road Bangalore-560016 Room No.4
18 151 56 18 ಸರ್ಕಾರೊ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆರ್ ಎಂ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ನಂ.3 Narayana P U Collage Behind D Mart Papamma Layout R M Nagar Bangalore - 560016 Room No.1
19 151 56 19 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರನಗರ) ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5 Govt.lower Primary School (New Building Muneshwara Nagara) T.C.Palya main road Bangalore-560016 Room No.5
20 151 56 20 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರನಗರ) ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 Govt.lower Primary School (New Building Muneshwara Nagara) T.C.Palya main road Bangalore-560016 Room No.5
21 151 56 21 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರನಗರ) ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 Govt.lower Primary School (New Building Muneshwara Nagara) T.C.Palya main road Bangalore-560016 Room No.2
22 151 56 22 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮುನೇಶ್ವರನಗರ) ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 Govt.lower Primary School (New Building Muneshwara Nagara) T.C.Palya main road Bangalore-560016 Room No.3
23 151 56 23 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- St.Anthony School Room No-6 Ramamurthy Nagara Room No-
24 151 56 24 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 St.Anthony School Room No-6 Ramamurthy Nagara Room No-6
25 151 56 25 ವಿಕಾಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಯಗೋಪಾಲ ಗರೋಡಿಯ ರಾಪ್ಟ್ರೋತ್ತಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ Vikasa Higher Primary School Jaya Gopala Garodia Rastrothana Vidya Kendra Room No-1 Ramamurthynagara
26 151 56 26 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- St.Anthony School Room No- Ramamurthy Nagara
27 151 56 27 ವಿಕಾಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಯಗೋಪಾಲ ಗರೋಡಿಯ ರಾಪ್ಟ್ರೋತ್ತಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ Vikasa Higher Primary School Jaya Gopala Garodia Rastrothana Vidya Kendra Room No-3 Ramamurthynagara
28 151 56 28 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- St.Anthony School Room No- Ramamurthy Nagara
29 151 56 29 ನಾರಾಯಣ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಪಾಪಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ಆರ್.ಎಂ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 Narayana P U Collage Behind D Mart Papamma Layout R M Nagar Bangalore - 560016 Room No.1
30 151 56 30 ನಾರಾಯಣ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಪಾಪಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ಆರ್.ಎಂ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 Narayana P U Collage Behind D Mart Papamma Layout R M Nagar Bangalore - 560016 Room No.2
31 151 56 31 ನಾರಾಯಣ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಪಾಪಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ಆರ್.ಎಂ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ನಂ.3 Narayana P U Collage Behind D Mart Papamma Layout R M Nagar Bangalore - 560016 Room No.3
32 151 56 32 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೆಡ್ಕರ್ ನಗರ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Govt Higher Primary School .Ambedkar Nagara RM Nagara .Bnagalore-5560016 Room No-1
33 151 56 33 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೆಡ್ಕರ್ ನಗರ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Govt Higher Primary School .Ambedkar Nagara RM Nagara .Bnagalore-5560016 Room No-2
34 151 56 34 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೆಡ್ಕರ್ ನಗರ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Govt Higher Primary School .Ambedkar Nagara RM Nagara .Bnagalore-5560016 Room No-3
35 151 56 35 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೆಡ್ಕರ್ ನಗರ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 Govt Higher Primary School .Ambedkar Nagara RM Nagara .Bnagalore-5560016 Room No-4
36 151 56 36 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- St.Anthony School Room No- Ramamurthy Nagara
37 151 56 37 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- St.Anthony School Room No- Ramamurthy Nagara
38 151 56 38 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- St.Anthony School Room No- Ramamurthy Nagara
39 151 56 39 ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 ದೂರವಾಣಿ ನಗರ I T I Vidyamandira High School Room No-01 Dooravani Nagar
40 151 56 40 ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02 ದೂರವಾಣಿ ನಗರ I T I Vidyamandira High School Room No-02 Dooravani Nagar
41 151 56 41 ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03 ದೂರವಾಣಿ ನಗರ I T I Vidyamandira High School Room No-03 Dooravani Nagar
42 151 56 42 ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04 ದೂರವಾಣಿ ನಗರ I T I Vidyamandira High School Room No-04 Dooravani Nagar
43 151 56 43 ಐ ಟಿ ಐ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-05 ದೂರವಾಣಿನಗರ I T I Vidyamandira High School Room No-05 Dooravani nagara
44 151 56 44 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- St.Anthony School Room No- Ramamurthy Nagara
45 151 56 45 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- St.Anthony School Room No- Ramamurthy Nagara
46 151 56 46 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- St.Anthony School Room No- Ramamurthy Nagara
47 151 56 47 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- St.Anthony School Room No- Ramamurthy Nagara
48 151 56 48 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- St.Anthony School Room No- Ramamurthy Nagara
49 151 56 49 ಸೆಂಟ್ ಆಂತೋಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- St.Anthony School Room No- Ramamurthy Nagara