School Details

BBMP - Schools

# AC No. Ward No. Part No. School Name Kannada School Name English Action
1 151 55 1 ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ತಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ವಿಕಾಸ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.03 Rastrottana Vidya kendra Vikasa school Room No.03
2 151 55 2 ವಿಕಾಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಯಗೋಪಾಲ ಗರೋಡಿಯ ರಾಪ್ಟ್ರೋತ್ತಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ Vikasa Higher Primary School Jaya Gopala Garodia Rastrothana Vidya Kendra Room No-5 Ramamurthynagara
3 151 55 3 ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ತಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ವಿಕಾಸ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.02 Rastrottana Vidya kendra Vikasa school Room No.02
4 151 55 4 ಕುಮಾರನ್ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕುವೆಂಪುನಗರ Kumaran Scholl Vijinapura School Room No-2 Kuvempunagara
5 151 55 5 ಕುಮಾರನ್ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಕುವೆಂಪುನಗರ Kumaran Scholl Vijinapura School Room No-3 Kuvempunagara
6 151 55 6 ಬೆತಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.01 ಕೊತ್ತನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಿಜನಾಪುರ Bettal Public School Room No.01 Kottanur Main Road Vijinapura
7 151 55 7 ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ವಿಜಿನಾಪುರ ದೂರವಾಣಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 Multipurpose Khadhi Gramodyaga Kendra Room No.1 Vijinapura Dooravaninagra Bangalore-560016
8 151 55 8 ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ವಿಜಿನಾಪುರ ದೂರವಾಣಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 Multipurpose Khadhi Gramodyaga Kendra Room No.2 Vijinapura Dooravaninagra Bangalore-560016
9 151 55 9 ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ವಿಜಿನಾಪುರ ದೂರವಾಣಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 Multipurpose Khadhi Gramodyaga Kendra Room No.3 Vijinapura Dooravaninagra Bangalore-560016
10 151 55 10 ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ವಿಜಿನಾಪುರ ದೂರವಾಣಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 Multipurpose Khadhi Gramodyaga Kendra Room No.4 Vijinapura Dooravaninagra Bangalore-560016
11 151 55 11 ಗಾಯತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Gayatrhi Nursary School Vijinapura Room No.1
12 151 55 12 ಗಾಯತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Gayatrhi Nursary School Vijinapura Room No.1
13 151 55 13 ಗಾಯತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Gayatrhi Nursary School Vijinapura Room No.3
14 151 55 14 ಗಾಯತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 Gayatrhi Nursary School Vijinapura Room No.4
15 151 55 15 ಗಾಯತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 Gayatrhi Nursary School Vijinapura Room No.5
16 151 55 16 ಗಾಯತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 Gayatrhi Nursary School Vijinapura Room No.6
17 151 55 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 Government Urdu Model Primary School Flat Foram Road Room No.2
18 151 55 18 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3 Government Urdu Model Primary School Flat Foram Road Room No.3
19 151 55 19 ಗಾಯತ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7 Gayatrhi Nursary School Vijinapura Room No.7
20 151 55 20 ಕುಮಾರನ್ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ವಿಜಿನಾಪುರ Kumaran Scholl Vijinapura School Room No-4 Vijinaura
21 151 55 21 ಕುಮಾರನ್ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ವಿಜಿನಾಪುರ Kumaran Scholl Vijinapura School Room No-5 Vijinaura
22 151 55 22 ಕುಮಾರನ್ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ವಿಜಿನಾಪುರ Kumaran Scholl Vijinapura School Room No-6 Vijinaura
23 151 55 23 ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ತಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ವಿಕಾಸ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.04 Rastrottana Vidya kendra Vikasa school Room No.04
24 151 55 24 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Government Higher Primary School Ambedkar nagra Vijinapura Room No-1
25 151 55 25 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Government Higher Primary School Ambedkar nagra Vijinapura Room No-2
26 151 55 26 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Government Higher Primary School Ambedkar nagra Vijinapura Room No-3
27 151 55 27 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 Government Higher Primary School Ambedkar nagra Vijinapura Room No-4
28 151 55 28 ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 Government Urdu Model Primary School Flat Foram Road Room No.1
29 151 55 29 ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ವಿಜಿನಾಪುರ ದೂರವಾಣಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 Multipurpose Khadhi Gramodyaga Kendra Room No.5 Vijinapura Dooravaninagra Bangalore-560016
30 151 55 30 ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Ashraya School Vijinapura Room-1
31 151 55 31 ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Ashraya School Vijinapura Room-2
32 151 55 32 ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆ ವಿಜಿನಾಪುರ ಕೂಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Ashraya School Vijinapura Room-3
33 151 55 33 ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಜಿನಾಪುರ Hilal Urdu Primary SchoolRoom No1 Darga Mohalla Vijinapura
34 151 55 34 ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಜಿನಾಪುರ Hilal Urdu Primary SchoolRoom No2 Darga Mohalla Vijinapura
35 151 55 35 ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಜಿನಾಪುರ Hilal Urdu High Schoolroom No3 Darga Mohalla Vijinapura
36 151 55 36 ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಜಿನಾಪುರ Hilal Urdu Primary SchoolRoom No4 Darga Mohalla Vijinapura
37 151 55 37 ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -5 ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಜಿನಾಪುರ Hilal Urdu High School Room No5 Darga Mohalla Vijinapura