School Details

BBMP - Schools

# AC No. Ward No. Part No. School Name Kannada School Name English Action
1 151 31 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Govt Lower Primary School K.Narayanapura Room No-1
2 151 31 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Govt Lower Primary School K.Narayanapura Room No-2
3 151 31 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Govt Lower Primary School K.Narayanapura Room No-3
4 151 31 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 Govt Lower Primary School K.Narayanapura Room No-4
5 151 31 5 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Sri Siddartha High School Kothanur Room No-1
6 151 31 6 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 Sri Siddartha High School Kothanur Room No-5
7 151 31 7 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Sri Siddartha High School Kothanur Room No-2
8 151 31 8 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 Sri Siddartha High School Kothanur Room No-6
9 151 31 9 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Sri Siddartha High School Kothanur Room No-3
10 151 31 10 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೊತ್ತನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 Sri Siddartha High School Kothanur Room No-4
11 151 31 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗರೇಶ್ವರ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Govt Lower Primary School Nagareshwara Nagenahalli Room No-1
12 151 31 12 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗರೇಶ್ವರ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Govt Lower Primary School Nagareshwara Nagenahalli Room No-2
13 151 31 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಗರೇಶ್ವರ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Govt Lower Primary School Nagareshwara Nagenahalli Room No-3
14 151 31 14 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾಲಸನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Govt Higher Primary School Kyalasanahalli Room No-1
15 151 31 15 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ಯಾಲಸನಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Govt Higher Primary School Kyalasanahalli Room No-2
16 151 31 16 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Govt lower Primary School Geddalahalli Room No-1
17 151 31 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Govt lower Primary School Geddalahalli Room No-2
18 151 31 18 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Govt Lower Primary School Geddalahalli Room No--3
19 151 31 19 ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಹೆಣ್ಣೂರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 St Michael.s High School Hennur Main Road Geddalahalli Room No-1
20 151 31 20 ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಹೆಣ್ಣೂರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 St Michael.s High School Hennur Main Road Geddalahalli Room No-2
21 151 31 21 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ Anaganawadi Cennter Geddalahalli
22 151 31 22 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt lower Primary School Horamavu Agara Room No.01 Bangalore-560113
23 151 31 23 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 02 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt lower Primary School Horamavu Agara Room No.02 Bangalore-560113
24 151 31 24 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 03 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt lower Primary School Horamavu Agara Room No.03 Bangalore-560113
25 151 31 25 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 04 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt lower Primary School Horamavu Agara Room No.04 Bangalore-560113
26 151 31 26 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 05 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt lower Primary School Horamavu Agara Room No.05 Bangalore-560113
27 151 31 27 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt Lower Primary School Janatha Colony Horamavu agara Room No.01 Bangalore-560113
28 151 31 28 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 02ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt Lower Primary School Janatha Colony Horamavu agara Room No.02 Bangalore-560113
29 151 31 29 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Govt.Lowyer Primary School Horamavu. Room No.1
30 151 31 30 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Govt.Lowyer Primary School Horamavu. Room No.2
31 151 31 31 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Govt.Lowyer Primary School Horamavu. Room No.3
32 151 31 32 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 Govt.Lowyer Primary School Horamavu. Room No.4
33 151 31 33 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಜಯಂತಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Govt.Lowyer Primary School (New Building) Jayanthi Nagar Main road Horamavu. Room No.1
34 151 31 34 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಜಯಂತಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Govt.Lowyer Primary School (New Building) Jayanthi Nagar Main road Horamavu. Room No.2
35 151 31 35 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊಯ್ಸಳನಗರ ಹೊರಮಾವು ಬೆಂಗಳೂರು-560043 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 Narayana E Techno school 3rd Main road Hoysla Nagara Horamavu Bangalore-560016 Room No.1
36 151 31 36 ಎಬೆನ್ ಎಜರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಯ್ಸಳನಗರ ಹೊರಮಾವು ಬೆಂಗಳೂರು-560043 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 Eben Ezer Public School Hoysala Nagara Horamavu Bangalore-560043 Room No.4
37 151 31 37 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊಯ್ಸಳನಗರ ಹೊರಮಾವು ಬೆಂಗಳೂರು-560043 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 Narayana E Techno school 3rd Main road Hoysla Nagara Horamavu Bangalore-560016 Room No.3
38 151 31 38 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊಯ್ಸಳನಗರ ಹೊರಮಾವು ಬೆಂಗಳೂರು-560043 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 Narayana E Techno school 3rd Main road Hoysla Nagara Horamavu Bangalore-560016 Room No.4
39 151 31 39 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊಯ್ಸಳನಗರ ಹೊರಮಾವು ಬೆಂಗಳೂರು-560043 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5 Narayana E Techno school 3rd Main road Hoysla Nagara Horamavu Bangalore-560016 Room No.5
40 151 31 40 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೊ ಸ್ಕೂಲ್ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊಯ್ಸಳನಗರ ಹೊರಮಾವು ಬೆಂಗಳೂರು-560043 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6 Narayana E Techno school 3rd Main road Hoysla Nagara Horamavu Bangalore-560016 Room No.6
41 151 31 41 ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೊ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.02 ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 Chaitanya Techno School Room No.02 T C Palya Main road
42 151 31 42 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 .ಬಿಳೇಶಿವಾಲೆ Govt Higher Primary School Room No -01 Bileshivale
43 151 31 43 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02 .ಬಿಳೇಶಿವಾಲೆ Govt Higher Primary School Room No -02 Bileshivale
44 151 31 44 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ಬೈರತಿ Govt Lower Primary School Room No -01 Byrathi
45 151 31 45 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ಬೈರತಿ Govt Lower Primary School Room No -02 Byrathi
46 151 31 46 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ಬೈರತಿ Govt Anganawadi Center Room No 01 Byrathi
47 151 31 47 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ಬೈರತಿ Govt Anganawadi Center Room No 02 Byrathi
48 151 31 48 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ಬೈರತಿ ಬಂಡೆ Govt Lower Primary School Room No -01 Byrathi Bande